UMOWA WSPÓŁPRACY

 

UMOWA SERWISOWA

 

 

Umowa zawarta w dniu ........................ pomiędzy firmą

ŻAKO” Komputery i Akcesoria Komputerowe Serwis i Doradztwo Daniel Żak zwaną dalej Serwisantem, reprezentowaną przez Daniela Żak a firmą .............................................................................. zwaną dalej Użytkownikiem reprezentowaną przez ............................................................

 

 

Przedmiotem umowy jest opieka serwisowa nad oprogramowaniem i sprzętem komputerowym użytkowanym w siedzibie Użytkownika oraz oddziałach. Serwisant gwarantuje ze swojej strony interwencję zgodnie z wykupionym pakietem zgłoszenia usterki. Szczegółowy zakres i koszt czynności serwisowych określony został w załączniku umowy wybierając pakiet serwisowy dalszej części umowy.

 

 

  1. Pakiet serwisowy

Do wyboru przez użytkownika:

 

Serwis Help

 

Serwis Standard

 

Serwis IT

 

Serwis Pro

 

dotyczy Pakietu zaznaczonego krzyżykiem

 

  1. Strony ustalają miesięczną opłatę serwisową w wysokości ............ zł netto za wybrane w niniejszej umowie pakiet serwisowy. Opłata ta fakturowana będzie 30 dnia miesiąca. Dodatkowe interwencje są płatne (w zależności od przyczyny wystąpienia nieprawidłowości) i są kwestią indywidualnego uzgodnienia.

 

Powyższa umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................                                                                                                                          ..........................................

reprezentant Serwisanta                                                                                                                           reprezentant Użytkownika